تقریبا می‌توان اینگونه گفت که هیچ یک از برنامه‌های شش گانه دولت به اهداف مورد نظر خود نرسیده اند و به نوعی اهداف آن‌ها محقق نشده است.
source

source

source

توسط