این تصویر حدود یک ساعت قبل از طلوع درخشان‌ترین جرم در آسمان زمین، یعنی خورشید گرفته شده است.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

در تاریکی رنگ‌پریده‌ پیش از سپیده‌دم، یک مثلث مایل بر فراز یک ساختار صخره‌ای دور از دماغه جنوبی سیسیل هماهنگی زیبایی ایجاد کرده است. رئوس مثلث سه مورد از چهار جرم درخشان قابل مشاهده در آسمان زمین را تشکیل می‌دهند: مشتری، ناهید و ماه. هرچند فاز ماه یک هلال نازک کاهنده است، اما بیشتر قرص ماه به‌دلیل زمین‌تاب قابل مشاهده است.

این تصویر در 27 آوریل 2022 گرفته شده است. ناهید (در مرکز) و مشتری (سمت چپ) تقریباً سه درجه از هم فاصله دارند و به‌سمت مقارنه‌ای نزدیک حرکت کرده‌اند. مقارنه ناهید و مشتری تقریباً سالی یک بار اتفاق می‌افتد و در افق شرقی پیش از طلوع خورشید یا در غرب پس از غروب خورشید دیده می‌شود.

source

توسط