به گزارش خبرگزاری مهر، سیمین رنجبران، در آئین گرامیداشت روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر ارتقا کیفیت خدمات پرستاری تاکید و تصریح کرد: محور اصلی بیمارستان بیمار است و همه فرایندهایی که توأم با علم، دانش و مهارت کادر درمان در بیمارستان انجام می‌شود در راستای ارتقا رضایتمندی و بهبودی بیمار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری، افزود: با اصلاح فرایندهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی این مرکز موفق شد عنوان بیمارستان الگو (پاسخگو به نیاز مردم در دریافت خدمات پرستاری با کیفیت) را حفظ کند. در این طرح ۱۶ دانشگاه کاندیدا شدند که ۶ بیمارستان به مرحله بعد راه یافتند و هنوز کار ادامه دارد و امیدواریم بیمارستان‌های دیگر نیز به این مجموعه اضافه شوند.

رنجبران، ایجاد پرونده الکترونیک را از دیگر اقدامات دانشگاه در راستای کیفیت خدمات پرستاری دانست و گفت: برای اینکه پرستاران مدت زمان بیشتری در بالین بیماران باشند، این طرح به صورت پایلوت در بیمارستان بهارلو در حال انجام است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اجرای طرح پرستار پیگیر در بیمارستان‌های دانشگاه، افزود: به منظور بررسی شرایط بیمار پس از ترخیص این طرح در ۱۱ بیمارستان دانشگاه و بخشی از بیمارستان‌های غیردولتی آغاز شده است. در این طرح بیمار پس از ترخیص فالواپ می‌شود و نتایج به پزشک مربوطه اعلام و در صورت نیاز به بیمارستان ارجاع داده می‌شود.

رنجبران، انتخاب بیمارستان بهرامی به عنوان نمونه کشوری، اجرای طرح لباس بیمار در بیمارستان شریعتی و ساماندهی وضعیت هزار و ۱۰۰ کمک پرستار دانشگاه را از دیگر اقدامات مؤثر در حفظ کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران برشمرد و گفت: صبوری، مهربانی و پشتکار و پاسخگویی مناسب، جزو ماهیت کادر پرستاری است و با رعایت این ویژگی‌ها، اعتماد بیمار به کادر درمان بیشتر شده و رضایتمندی بیشتری حاصل می‌شود.

source

توسط