فیلمی از تبادل اسرای صهیونیست‌  و انتقال آنها به گذرگاه رفح را برای اولین بار مشاهده می کنید.

در میان اسرا گروهی از کارگران تایلندی هم  برای انتقال به گذرگاه رفح مشاهده شد.

 

 

 

source

توسط