به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله بوده و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ١٤٠٠ (سال پایه) استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

گفتنی است؛ برای محاسبه شاخص فصل تابستان ١٤٠٢ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن‌ها بایستی با ملاحظه انجام شود. همچنین پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال ١٤٠٢ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

شاخص قیمت کل ریالی

در فصل تابستان امسال، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی ١٧٨, ٧ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.٥ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣.١ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩.٤ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل دلاری

در فصل تابستان ١٤٠٢، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با ١٠٢, ٠ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١.٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) یک درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ١.٩ درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم فصلی ریالی

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢, ٥- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٥ درصد)، ۱۵ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٩.٥ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …” و کمترین تورم فصلی با ٠.٠ درصد مربوط به گروه “اشیا هنری، اشیا کلکسیون و…” است. گروه “فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها” نیز با تورم ٦.٢- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم فصلی دلاری

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ١, ٦- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٠.١ درصد)، ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٣, ١ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٦ درصد)، ١٢.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۸ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …” و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ١٣.٦ درصد مربوط به گروه “اشیا هنری، اشیا کلکسیون و…” است.

کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ١, ٠- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤.٤- درصد)، ٣.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه ریالی

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣٩, ٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٣ درصد)، ٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٠٥.٠ درصد مربوط به گروه “ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و…” و کمترین تورم سالانه با ١٨.٢ درصد مربوط به گروه “مروارید طبیعی یا پرورده و….” است.

کاهش تورم سالانه دلاری

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ١, ٩- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٠.٥- درصد)، ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

source

توسط