در دقیقه ۱۷ بازی النصر و پرسپولیس بازیکن النصر با خطا روی میلاد سرلک با کارت قرمز مستقیم دارو مواجه شد.
source

source

source

source

توسط