در جلسه دوجانبه اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن به کارگزاری بنیاد مسکن بررسی شد.
source

توسط chidanet